Aktualności dzielnicy

2015.12.09

Dyskusja publiczna dot. projektu planu Letnica rej. ul. Wielopole

Od początku grudnia w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożone są do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Niedźwiednika i Letnicy. W środę, 9 grudnia o godz.17:00 w Biurze Rozwoju Gdańska odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu: Letnica, ul. Wielopole.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.brg.gda.pl

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  terminie do 18 stycznia 2016 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zainteresowani mogą zapoznać się także z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożonych planów, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski do 18 stycznia 2016 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Partnerzy strony