Aktualności dzielnicy

2016.03.08

Marcowe spotkanie Rady Dzielnicy z mieszkańcami Letnicy

Za nami spotkanie Rady Dzielnicy z mieszkańcami Letnicy, które odbyło się w czwartek 3 marca br. Było to pierwsze spotkanie z radnymi VI kadencji Rady Dzielnicy Letnica, a poprowadził je Przewodniczący Zarządu, Andrzej Baj.

W budynku Domu Otwartego trwały rozmowy i dyskusje dotyczące planowanych działań na bieżący rok. Nie zabrakło również podsumowania roku ubiegłego – wśród wykonanych zadań Przewodniczący Zarządu wymienił:

  • udział w festynie z okazji Dnia Dziecka (z ramienia Rady konkurencje sprawnościowe, gry i zabawy organizowali harcerze mieszkający w Letnicy z hufców „NIL” i „ MAGNIS”)
  • udział w Święcie Parafii (ufundowanie grochówki)
  • prowadzenie dyżurów konsultacyjnych dla mieszkańców zainteresowanych Budżetem Obywatelskim 2015
  • spotkanie dotyczące bezpieczeństwa dzielnicy, z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, MOPR-u  (zgłoszenie wniosków o zwiększenie patroli przed i po meczach piłkarskich na terenie części mieszkaniowej dzielnicy, zwrócenie uwagi na nasilające się zachowania ryzykowne i prowokacyjne młodzieży na terenie Letnicy, wnioskowanie o automaty biletowe komunikacji miejskiej, zgłoszenie zamiaru aktywnego wsparcia przez  Zarząd działań zmniejszających zjawisko bezdomności w Letnicy)
  • rozmowy w imieniu Rady Dzielnicy dotyczące współpracy z GFO (również wyjaśnienie statusu instytucji na terenie Letnicy), GOT, Dyrekcja SP 69 (autobus szkolny, wsparcie dzieci z Letnicy), ZTM (porządek na przystankach, punktualność tramwajów, automaty biletowe, dodatkowy przystanek autobusu 158 na ul. Pokoleń Lechii), ZDiZ (poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeniesienie ławki na ul. Starowiejskiej, porządek na terenach przyległych do części mieszkalnej Letnicy), BOM-9 (stałe konsultacje dotyczące spraw i problemów zgłaszanych przez mieszkańców, sprawy porządkowe i drobna infrastruktura, tymczasowe obudowy śmietników przy ul. Starowiejskiej oraz placu Sielska/Sucha)
  • współorganizacja wraz z Biurem Rozwoju Gdańska warsztatów dotyczących zagospodarowania dzielnic Letnica, Młyniska, Brzeźno, Nowy Port
  • przygotowanie trasy tzw. spaceru Prezydenta Miasta Gdańska po Letnicy wraz z informacją o najpilniejszych problemach dzielnicy

Główną osią spotkania było zaplanowanie zadań Rady na bieżący rok, czemu służyć miało zebranie wniosków od mieszkańców dotyczących sposobów zagospodarowania środków, jakie Letnica rokrocznie otrzymuje od Miasta. Wśród pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców było m.in.  zagospodarowanie (przynajmniej czasowe) placu przy ul. Sielskiej na boisko sportowe dla dzieci, więcej zieleni przy zabudowaniach, pielęgnacja drzewostanu (ul. Sielska, Starowiejska), problem kopcących kominów (szczególnie przy ul. Rybitwy), częstsze spotkania z mieszkańcami oraz z kierownictwem BOM-9, GZNK oraz pracownikami Urzędu Miejskiego, stworzenie wybiegu dla psów, budowa chodnika na ul. Stalowej i remont budynków 5, 7, 12, przebudowa ul. Gwiazda Morza.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy wnioskowali również o lepszą komunikację dotyczącą możliwości głosowania w Budżecie Obywatelskim. Ważną kwestią była też konieczność rozpoczęcia współpracy z lokalnymi firmami i zachęcenie ich do aktywnego uczestniczenia w życiu dzielnicy.

Przewodniczący poruszył problem placów zabaw, szczególnie przy ul. Sielskiej (placu niedostępnego dla większości mieszkańców Letnicy), problem naliczania mieszkańcom opłat za niezużytą wodę (z tytułu rozliczenia różnicy wskazania poboru wody z wodomierza głównego dla budynku, a sumy wskazań wodomierzy w lokalach użytkowych) oraz problem ze śmieciami na terenach wokół Letnicy. Rozwiązanie tych problemów będzie głównymi zadaniami Rady w najbliższym czasie.

Na drugą połowę marca planowane jest spotkanie z Wydziałem Rewitalizacji Miasta Gdańska, celem omówienia II etapu rewitalizacji dotyczącego ul. Szklana Huta. O dokładnym terminie spotkania poinformujemy wkrótce na naszej stronie.


Partnerzy strony