Rada Dzielnicy

Rada Dzielnicy Letnica

(reprezentuje mieszkańców wobec miasta Gdańsk)

Jest to jednostka pomocnicza Gminy Gdańsk, składająca się z 12 radnych. Pracą Rady Dzielnicy kieruje przewodniczący (Dariusz Koziciński) wraz z zastępcą (Małgorzata Zięba). W ramach rady funkcjonuje organ wykonawczy tj. Zarząd Dzielnicy Letnica z przewodniczącym (Andrzej Baj).

Rada Dzielnicy Letnica działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i uchwały Rady Miasta Gdańsk określającej Statut Dzielnicy. Zadania rady dają możliwość działania w obszarze administracyjnym i społecznym, a niekiedy mogą również przyjąć wymiar polityczny.

Swoje zadania Rada Dzielnicy Letnica realizuje poprzez odbywanie obrad – sesji oraz poprzez dyżury radnych w siedzibie przy ul. Uczniowskiej 22. Do najważniejszych zadań Rady należą:

  • opiniowanie spraw dotyczących dzielnicy i jej mieszkańców,
  • występowanie w imieniu mieszkańców, pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych i losowych (znaczna liczba mieszkańców w starszym wieku),
  • podejmowanie inicjatyw i współpracy zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnicy w dziedzinie komunikacji publicznej, zagospodarowania przestrzennego i porządkowego dzielnicy, poprawy bezpieczeństwa poprzez kontakt z policją i strażą miejską, promocji kultury, sportu. 

Ważnym obszarem działania dla Rady od czasu rozpoczęcia rewitalizacji dzielnicy jest budowanie wspólnoty mieszkańców, rozbitej procesem przesiedlenia części „rdzennych” mieszkańców Letnicy i wprowadzeniem się nowych mieszkańców (w większości do nowych TBS-ów). Działania te opieramy na haśle autorstwa byłego proboszcza naszej parafii, śp. ks. Witolda Strykowskiego - „Parafia i dzielnica to jedna okolica”.

Kontakt z mieszkańcami utrzymywany jest poprzez cotygodniowe dyżury w siedzibie rady oraz spotkania bezpośrednie na terenie dzielnicy.

Skład Rady Dzielnicy: Teresa Adamczyk, Tomasz Baj, Małgorzata Bury, Edyta Habkowska, Marzena Kolmer, Arkadiusz Kornaś, Szymon Kułak, Adam Marczyński, Adrian Synowerski, Grzegorz Wrzosek, Marzena Wrzosek, Paweł Zubrzycki

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy: Andrzej Baj

Przewodniczący Rady Dzielnicy: Dariusz Koziciński

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy: Małgorzata Zięba

Siedziba 
ul. Uczniowska 22, 80-531 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 753-52-94

E-mail: 
letnica@radaosiedla.gdansk.pl

Dyżury
środa 18:00-19:00

Partnerzy strony