Aktualności Rady Dzielnicy

Mieszkańcy Letnicy z Policją – wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy

Zarząd Rady Dzielnicy zorganizował w drugiej połowie kwietnia (22.04.2016) spotkanie mieszkańców Letnicy z przedstawicielami VI Komisariatu Policji z ul. Kasztanowej w Nowym Porcie. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej „Domu Otwartego” przy ul. Uczniowskiej 22. Z ramienia Policji uczestniczyli w nim dzielnicowi rejonów Letnica i Młyniska – st. sierż. Rafał Grobelny, st. sierż. Michał Zapadka. Tematem przewodnim spotkania była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.

Najważniejsze kwestie, na jakie zwrócili uwagę mieszkańcy to:

 1. Samochody pędzące z dużą prędkością przez ul. Starowiejską.
 2. Parkowanie pojazdów w sposób utrudniający poruszanie się chodnikiem osobom starszym i kobietom z wózkami.
 3. Niebezpieczeństwo pieszych, przechodzących przez ul. Uczniowską z ul. Starowiejskiej.
 4. Konflikty sąsiedzkie.
 5. Agresywność młodzieży letnickiej.
 6. Wałęsające się po dzielnicy psy bez nadzoru – bez smyczy i kagańca oraz psy bezpańskie.
 7. Problem statusu, jak i dewastowania parku przykościelnego im. ks. kanonika Orkusza, a także problem zakłócania obrządków religijnych w kościele parafialnym.
 8. Nie sprzątanie po psach (szczególnie drażliwe na głównych chodnikach Letnicy oraz na terenie parku przykościelnego).
 9. Picie alkoholu w miejscach publicznych oraz ich zaśmiecanie.

W sposób szczególny omówiono problem pojawiający w dni meczowe, kiedy w Letnicy pojawiają się kibice, wywołujący u niektórych obawy o bezpieczeństwo. Mimo tych sygnałów mieszkańcy zauważyli zwiększoną ilość patroli Policji przed i po meczach, co już wpłynęło na poprawę sytuacji w „centrum” Letnicy.

Zgłaszając i omawiając powyższe postulaty mieszkańcy przyczynili się do powstania „mapy miejsc zagrożonych” w Letnicy. Mapa taka będzie bardzo użyteczna dla działań interwencyjno – prewencyjnych Policji. Dzielnicowi z KP VI skrupulatnie zapisując sygnały mieszkańców, zobowiązali się podjąć odpowiednie działania, a poszczególne sygnały przekazać odpowiednim instytucjom.

Spotkanie podsumował Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Letnica wskazując, że część spraw zgłaszanych przez mieszkańców jest realizowana przez Zarząd. Zauważył również, że Rada Osiedla zgłosiła wniosek o zamontowanie progów zwalniających na ul. Starowiejskiej.

Wspólnie ustalono, że spotkania takie będą się odbywały raz na pół roku, a dyżury policjanta dzielnicowego (w razie pojawienia się trudnych spraw lub problemów z dotarciem do Komisariatu) w Nowym Porcie.

Marcowe spotkanie Rady Dzielnicy z mieszkańcami Letnicy

Za nami spotkanie Rady Dzielnicy z mieszkańcami Letnicy, które odbyło się w czwartek 3 marca br. Było to pierwsze spotkanie z radnymi VI kadencji Rady Dzielnicy Letnica, a poprowadził je Przewodniczący Zarządu, Andrzej Baj.

W budynku Domu Otwartego trwały rozmowy i dyskusje dotyczące planowanych działań na bieżący rok. Nie zabrakło również podsumowania roku ubiegłego – wśród wykonanych zadań Przewodniczący Zarządu wymienił:

 • udział w festynie z okazji Dnia Dziecka (z ramienia Rady konkurencje sprawnościowe, gry i zabawy organizowali harcerze mieszkający w Letnicy z hufców „NIL” i „ MAGNIS”)
 • udział w Święcie Parafii (ufundowanie grochówki)
 • prowadzenie dyżurów konsultacyjnych dla mieszkańców zainteresowanych Budżetem Obywatelskim 2015
 • spotkanie dotyczące bezpieczeństwa dzielnicy, z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, MOPR-u  (zgłoszenie wniosków o zwiększenie patroli przed i po meczach piłkarskich na terenie części mieszkaniowej dzielnicy, zwrócenie uwagi na nasilające się zachowania ryzykowne i prowokacyjne młodzieży na terenie Letnicy, wnioskowanie o automaty biletowe komunikacji miejskiej, zgłoszenie zamiaru aktywnego wsparcia przez  Zarząd działań zmniejszających zjawisko bezdomności w Letnicy)
 • rozmowy w imieniu Rady Dzielnicy dotyczące współpracy z GFO (również wyjaśnienie statusu instytucji na terenie Letnicy), GOT, Dyrekcja SP 69 (autobus szkolny, wsparcie dzieci z Letnicy), ZTM (porządek na przystankach, punktualność tramwajów, automaty biletowe, dodatkowy przystanek autobusu 158 na ul. Pokoleń Lechii), ZDiZ (poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeniesienie ławki na ul. Starowiejskiej, porządek na terenach przyległych do części mieszkalnej Letnicy), BOM-9 (stałe konsultacje dotyczące spraw i problemów zgłaszanych przez mieszkańców, sprawy porządkowe i drobna infrastruktura, tymczasowe obudowy śmietników przy ul. Starowiejskiej oraz placu Sielska/Sucha)
 • współorganizacja wraz z Biurem Rozwoju Gdańska warsztatów dotyczących zagospodarowania dzielnic Letnica, Młyniska, Brzeźno, Nowy Port
 • przygotowanie trasy tzw. spaceru Prezydenta Miasta Gdańska po Letnicy wraz z informacją o najpilniejszych problemach dzielnicy

Główną osią spotkania było zaplanowanie zadań Rady na bieżący rok, czemu służyć miało zebranie wniosków od mieszkańców dotyczących sposobów zagospodarowania środków, jakie Letnica rokrocznie otrzymuje od Miasta. Wśród pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców było m.in.  zagospodarowanie (przynajmniej czasowe) placu przy ul. Sielskiej na boisko sportowe dla dzieci, więcej zieleni przy zabudowaniach, pielęgnacja drzewostanu (ul. Sielska, Starowiejska), problem kopcących kominów (szczególnie przy ul. Rybitwy), częstsze spotkania z mieszkańcami oraz z kierownictwem BOM-9, GZNK oraz pracownikami Urzędu Miejskiego, stworzenie wybiegu dla psów, budowa chodnika na ul. Stalowej i remont budynków 5, 7, 12, przebudowa ul. Gwiazda Morza.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy wnioskowali również o lepszą komunikację dotyczącą możliwości głosowania w Budżecie Obywatelskim. Ważną kwestią była też konieczność rozpoczęcia współpracy z lokalnymi firmami i zachęcenie ich do aktywnego uczestniczenia w życiu dzielnicy.

Przewodniczący poruszył problem placów zabaw, szczególnie przy ul. Sielskiej (placu niedostępnego dla większości mieszkańców Letnicy), problem naliczania mieszkańcom opłat za niezużytą wodę (z tytułu rozliczenia różnicy wskazania poboru wody z wodomierza głównego dla budynku, a sumy wskazań wodomierzy w lokalach użytkowych) oraz problem ze śmieciami na terenach wokół Letnicy. Rozwiązanie tych problemów będzie głównymi zadaniami Rady w najbliższym czasie.

Na drugą połowę marca planowane jest spotkanie z Wydziałem Rewitalizacji Miasta Gdańska, celem omówienia II etapu rewitalizacji dotyczącego ul. Szklana Huta.

Spotkanie przedstawicieli Rady Dzielnicy Letnica z Sebastianem Zomkowskim, Z-cą Dyrektora ds. Przewozów ZTM w Gdańsku

W poniedziałek, 28 września przedstawiciele Rady Dzielnicy Letnica (Andrzej Baj i Edyta Habkowska) spotkali się z Z-cą Dyrektora ds. Przewozów ZTM w Gdańsku, Sebastianem Zomkowskim. Celem spotkania było omówienie zmian w połączeniach komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy. Podczas spotkania ustalono, że:

 • z dniem 10.10.br. przywrócona zostanie linia tramwajowa nr 10 (jej trasa będzie przebiegała tak jak dawniej, przez Stocznię Gdańską)
 • od przełomu listopada i grudnia br. tramwaje linii nr 7 będą kursować od rana do około godz.18 (bez przerwy w okolicy południa)
 • od kwietnia 2016r. autobus linii 158 będzie dojeżdżał na Stogi (w weekendy również)
 • ZTM Gdańsk przeprowadzi wywiad i rozważy postawienie automatu biletowego

Spotkanie Zarządu Rady Dzielnicy Letnica z Klubem Seniora, działającym przy Domu Kultury „Gama”przy ul. Starowiejskiej

Klub Seniora ma swoje stałe spotkania w gościnnej „Gamie”, w każdą środę o godz 16.00. Prezesem klubu jest Wiesław Siemiński.

W trakcie spotkania, Zarząd RDL (Andrzej Baj i Edyta Habkowska) omówił sposób działania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy, polegający na odbywaniu comiesięcznych spotkań zwanych sesjami i ustalaniu ważnych dla dzielnicy spraw, którymi zajmuje się później Zarząd. Rada i Zarząd Dzielnicy Letnica w swoim działaniu powininni kierować się przede wszystkim dobrem mieszkańców Letnicy. Podkreślono jednak, że niekiedy konieczne jest uwzględnienie interesu sąsiednich dzielnic.

   

Przykładem takich zagadnień jest ogólnomiejski projekt „Budżetu obywatelskiego” – przywrócenie linii tramwajowej nr 4 na zmienionej trasie tj: Nowy Port – Węzeł Kliniczna – Kliniczna Szpital – Strzyża.

Seniorom przedstawiono dwa projekty dla Letnicy, zakwalifikowane do wyboru w trakcie głosowania do 27.09.2015r.:

Jeden to plac rekreacyjno – sportowy z siłownią napowietrzną dla młodzieży, dorosłych i seniorów oraz ławkę i kosz śmietnikowy. W drugiej części plac zabaw z tyrolką dla dzieci na wykonanej częściowej nawierzchni poliuretanowej oraz 3 ławki wraz z koszami na śmieci. Projekt ten wpłynąłby korzystnie na estetykę otoczenia, integrację mieszkańców dzielnicy oraz na poprawę stanu zdrowia seniorów, dzieci, młodzieży oraz dorosłych, stwarzając miejsce na bezpieczną zabawę dla najmłodszych w okolicy ul. Stalowej, od strony Starowiejskiej – teren zielony.

Drugi projekt to budowa jednostronnego chodnika wzdłuż części ul. Narwickiej, dla umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych, m.in. idących do/z przystanków tramwajowych do zlokalizowanych przy ulicy zakładów przemysłowych i usługowych, co wiąże się ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych. Ulica nie posiada pobocza, wymusza to poruszanie się skrajem jezdni. Brak chodnika jest dużym utrudnieniem i niebezpieczeństwem. Najgorzej jest jesienią i zimą, kiedy szybko zapada zmrok a ulica nie jest oświetlona.

Seniorów zapoznano z zasadami głosowania na powyższe projekty oraz poinformowano o miejscach, w których można było oddać głosy w dniach 23-26 września.

Ponadto seniorzy podjęli temat zapowiadanej w Letnicy wizyty Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza oraz skierowali do Zarządu kilka spraw:

 • Włączenie się RDL w „Miesiąc Seniora” – październik. Pani Marzena Dromińska, kierownik „Gamy” poinformowała, o dwóch imprezach  dla seniorów – festyn i koncert muzyki filmowej.
 • Wycieczka na grzyby lub edukacyjna
 • Możliwość skorzystania z wejściówek na imprezy stadionowe na Stadionie Energa
 • Ułatwienie w dostępie do leków w Letnicy oraz zmiany w komunikacji publicznej ułatwiające dotarcie do przychodni lekarskich, szpitala. (ważny postulat).
 • Wprowadzenie dyżurów radnych w godzinach przedpołudniowych
 • ul. Starowiejska 43, pomiędzy odgrodzonym placem a plebanią, zasłoniono miejsce drzewami owocowymi – zaśmiecony teren.